Bouwrijp maken

Bouwrijp maken is maatwerk en de basis voor een succesvol nieuwbouwproject. Na het bodem- en grondonderzoek, werken wij de wensen van de opdrachtgever verder uit, het tracé van de riolering (incl. rioolplan), de ligging van kabels en leidingen van nutspartijen, waterpartijen, wegcunetten, kunstwerken etc.
Tijdens deze werkzaamheden vindt steeds overleg plaats met partijen zoals gemeente, projectontwikkelaar, nutsbedrijven en waterschap.

Woonrijp maken

Woonrijp maken is het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. Het project krijgt gezicht, wij denken mee met de invulling van de gewenste materialisatie van verhardingen, straatmeubilair, groenvoorzieningen, etc.
Wij maken de juiste maatvoering en detaillering van wegen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden en groenstroken.

Na het ontwerpproces voor zowel het bouwrijp als woonrijp maken, vertalen we de technische ontwerpen naar een bestek met tekeningen. Dit kan een RAW-bestek zijn desgewenst aangevuld met EMVI-criteria.